Documentația tehnică

( cf. Legii 50 din 1991 actualizata prin OG 214 din 2008) A. DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE – D.T.A.C. I. Piese scrise 1. Lista şi semnăturile proiectanţilor Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund. 2. Memoriu 2.1. Date generale: Descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, făcându-se referiri la:
 • amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor;
 • clima şi fenomenele naturale specifice;
 • geologia şi seismicitatea;
 • categoria de importanţă a obiectivului.
  2.2. Memorii pe specialităţi Descrierea lucrărilor de:
 • arhitectură;
 • structură;
 • instalaţii;
 • dotări şi instalaţii tehnologice, după caz;
 • amenajări exterioare şi sistematizare verticală.
  2.3. Date şi indici care caracterizează investiţia proiectată, cuprinşi în anexa la cererea pentru autorizare:
 • suprafeţele – construită desfăşurată, construită la sol şi utilă;
 • înălţimile clădirilor şi numărul de niveluri;
 • volumul construcţiilor;
 • procentul de ocupare a terenului – P.O.T.;
 • coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.
  2.4. Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare 2.5. Anexe la memoriu 2.5.1. Studiul geotehnic 2.5.2. Referatele de verificare a proiectului, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii, întocmite de verificatori atestaţi de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi agreaţi de investitor. 2.5.3. Fişe tehnice necesare obţinerii avizelor în vederea emiterii acordului unic din competenţa emitentului autorizaţiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism. 2.5.4. Documentaţiile specifice necesare pentru obţinerea, prin grija emitentului autorizaţiei, a avizelor şi acordurilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei. 2.5.5. Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a condiţiilor speciale de amplasament sau a funcţionalităţii investiţiei, obţinute în prealabil de solicitant avizul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii, al altor organisme ale administraţiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, după caz, conform reglementărilor legale în vigoare. 2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în formă autentică, pentru construcţiile noi, amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate – şi numai dacă sunt necesare măsuri de intervenţie pentru protejarea acestora -, pentru lucrări de construcţii necesare în vederea schimbării destinaţiei în clădiri existente, precum şi în cazul amplasării de construcţii cu altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate. II. Piese desenate 1. Planuri generale 1.1. Plan de încadrare în teritoriu
 • planşă pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz
  1.2. Plan de situaţie
 • privind amplasarea obiectivelor investiţiei – planşă pe suport topografic vizat de oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează: – parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisă prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare; – amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi; – cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele š0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.); – denumirile şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie; – sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale; – accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute.
  1.3. Planul privind construcţiile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500. În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare. 2. Planşe pe specialităţi 2.1. Arhitectură Piesele desenate de arhitectură vor cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:
 • planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor;
 • planurile acoperişurilor – terasă sau şarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile;
 • secţiuni caracteristice – în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul -, care să cuprindă cota š0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului – cotele la coamă şi la cornişă -, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile proiectate;
 • toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;
 • în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.
  2.2. Structura 2.2.1. Planul fundaţiilor Se redactează la scara 1:50 şi va releva:
 • modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic;
 • măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate.
  2.2.2. Detalii de fundaţii 2.2.3. Proiect de structură complet Se prezintă pentru construcţii cu mai multe subsoluri şi cel puţin 10 niveluri. 2.3. Instalaţii 2.3.1. Schemele instalaţiilor Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate. 2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta: 2.4.1. Desene de ansamblu 2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II „Piese desenate” va avea în partea dreaptă jos un cartuş, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.
Scroll to Top